ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ  ห้องประชุมพรหมวรราช  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
777719 777717 777720