ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ  ห้องประชุมพรหมวรราช  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
733602 733628 733626