ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันอังคาร ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี 
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา  ๐๘.๓๐ น.   ณ ห้องประชุมพรหมวรราช  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

664072664074