ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

»»»เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี 
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๓๐ น. 
 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
596629 596744 596630