ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

»»»เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 2/2561  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 น.
ณ  ห้องประชุมพรหมวรราช  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
379254 379252 S__33595399