ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

»»วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายเฉลียว  มนัส   ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ
และคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
37015 37016 37017 37018