ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

»»ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ได้มีการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อมอบนโยบายและชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
S__14106662