ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่  
ปรึกษาหารือปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
S__28696596 S__28696597 S__28696598 S__28696599