ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

»»»เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561  เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
นัดหมายจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
25610319_180319_0002 25610319_180319_0011 25610319_180319_0028 25610319_180319_0021