ประชุมจัดคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประชุมจัดร่างทำแผน