ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562

222222