ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

»»»เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสกค.จังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประชุม คกก.31.5.2561_180601_0001 ประชุม คกก.31.5.2561_180601_0002