ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

»»»เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสกค.จังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__2039859 S__2039862 S__2039861