ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 2/2563

»»เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563  เพื่อรายงานการปฏิบัติงาน ระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการบริการและดูแลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
27263_๒๐๐๒๒๗_0001 27263_๒๐๐๒๒๗_0004 27263_๒๐๐๒๒๗_0007 27263_๒๐๐๒๒๗_0008