ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 30 มกราคม 2562  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา  และพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__8618021 S__8618022