ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบค่ะ…

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ขอแจ้งยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
แจ้งยอด ต.ค. 59