ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดกรองผู้เข้าร่วม โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก

»»»เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค . จังหวัดอุบลราชธานี
ออกเยี่ยมสมาชิกในการคัดกรองโรคตาต้อกระจก ตามโครงการโลกสวยตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก
โดยมี ผู้รับริการ 42 ราย ตรวจพบและนัดรักษา 7 ราย
ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
S__2039875 S__2039873 S__2039871 S__2039874 S__2039870