ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการ ช.พ.ค. และคณะกรรมการ ช.พ.ส.
ครั้งที่ 8/2560 เพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ช.พ.ค. และ ร่างระเบียบ ช.พ.ส.
ข่าว สกสค_170725_0004