พรบ./ระเบียบ/ข้อบังคับ

»» พรบ./ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คลิก
»» ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 คลิก
ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิก
ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยโครงการพัฒนาชีวิตครู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 คลิก
ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2562 คลิก
ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 คลิก
ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 คลิก
ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. พ.ศ. 2560 คลิก
ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 คลิก
»» ระเบียบสำนักงาน
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน พ.ศ.2563 คลิก