ติดต่อเรา


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
317 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 45 42 2081-3 โทรศัพท์มือถือ 08 1265 7103
โทรสาร : 0 45 42 2082
E-mail : ubon@otep.mail.go.th

map